menuordersearch
dolatmardpub.ir

قیمت و خرید روسیه و تحریم‌‌‌‌های غرب ,

موجود
روسیه و تحریم‌‌‌‌های غرب
telegram
 جلد
پشت جلد
...
روسیه و تحریم‌‌‌‌های غرب
(1)
(0)
مهدی هدایتی شهیدانی و دیگران
نویسنده
مهدی هدایتی شهیدانی و دیگران
تعداد
+
_
عدد
قیمت
50,000 تومان
معرفی

کتاب پیش رو در صدد رسیدگی به جنگ اقتصادی غرب علیه روسیه و ابعاد مختلف آن است. اثر حاضر بهعنوان مجموع‌‌‌‌های از مقالات ارائه شده توسط اساتید دانشگاهی و محققان حوزه‌‌‌‌های علوم سیاسی، روابط بینالملل و مطالعات منطقهای، ضمن در دسترس گذاشتن آخرین تحقیقات انجام شده توسط جامعه علمی کشور، موضوع تحریم‌‌‌‌های اقتصادی فدراسیون روسیه توسط غرب را در دو بخش بررسی میکند.
ابتدا چشمانداز اقتصادی جنگ تحریم میان طرفین مورد توجه قرار میگیرد و ضمن بررسی عرصه تقابل اقتصادی ایالات متحده و اتحادیه اروپا از یک سو و روسیه از سوی دیگر، در جوانب گوناگون این ستیز کاوش میشود: از رویارویی غرب و روسیه در حوزه‌‌‌‌های اقتصادی گرفته تا تعیین الگوی رفتاری و کنش تاکتيکي آن در جنگ اقتصادی، بهرهگیری از ظرفیت‌‌‌‌های منطق‌‌‌‌های و همچنین توسل به ابزار دیپلماسی انرژی و تقابل‌‌‌‌های ژئوپلیتیکی.
سپس در بخش دوم، از منظر خاستگاه و پیامد‌‌‌‌های تحریمها و اقدامات روسیه در قبال آن، درباره ابعاد وسیعتر تحریمها علیه این کشور با رویکردی ریشهشناختی و روانشناختی بحث میشود و موضوعاتی از جمله محور‌‌‌‌های تعارض و نقش آن در تحریمها، نقش جامعه اطلاعاتی روسیه در این بین، تأثیرات تحریم‌‌‌‌های اتحادیه اروپا و همچنین تحلیل رفتار پوتین جهت فهم سیاست خارجی روسیه، مورد توجه قرار میگیرد.

پیشگفتار ناشر

عرصه سیاست خارجی و روابط روسیه با غرب، بهویژه اتحادیه اروپا و ایالات متحده، فراز و نشیب‌‌‌‌های متعددی را پشت سر گذاشته که از آغاز قرن 21 پس از اندکی بهبود در مناسبات متقابل، بهطور خاص از 2007 با انتقادی که روسیه در کنفرانس امنیتی مونیخ از روند همکاری و مشارکت با غرب کرد، شاهد موج تاز‌‌‌‌های از اختلافات شد و در 2014 با کنشگری فعالانه روسیه در بحران سیاسی اوکراین و وقوع تقابل نظامی محدود، به اوج خود رسید. دلایل ورود روسیه به این کشمکش، مورد بحث و تحلیل فراوانی قرار گرفته و صرفنظر از هر آنچه که باشد، ایالات متحده و اتحادیه اروپا بهعنوان یک طرف از این ستیز، اقدام به تقابل اقتصادی با روسها کردند. موج بیسابق‌‌‌‌های از تحریم‌‌‌‌های اقتصادی علیه شخصیت‌‌‌‌های حقیقی و حقوقی در روسیه و مناطق شرقی اوکراین، کارایی اقتصادی نظام حاکم بر روسیه را هدف گرفت و عرصه جدیدی برای مطالعه روابط روسیه و غرب فراهم کرد: جنگ تحریم.


با عنایت به این موضوع و لزوم بررسی و ارائه تجزیه و تحلیل بهمنظور فهم جوانب گوناگون امر برای مخاطبان و علاقهمندان، کتاب پیش رو در صدد رسیدگی به جنگ اقتصادی غرب علیه روسیه و ابعاد مختلف آن است. اثر حاضر بهعنوان مجموع‌‌‌‌های از مقالات ارائه شده توسط اساتید دانشگاهی و محققان حوزه‌‌‌‌های علوم سیاسی، روابط بینالملل و مطالعات منطقهای، ضمن در دسترس گذاشتن آخرین تحقیقات انجام شده توسط جامعه علمی کشور، موضوع تحریم‌‌‌‌های اقتصادی فدراسیون روسیه توسط غرب را در دو بخش بررسی میکند.


ابتدا چشمانداز اقتصادی جنگ تحریم میان طرفین مورد توجه قرار میگیرد و ضمن بررسی عرصه تقابل اقتصادی ایالات متحده و اتحادیه اروپا از یک سو و روسیه از سوی دیگر، در جوانب گوناگون این ستیز کاوش میشود: از رویارویی غرب و روسیه در حوزه‌‌‌‌های اقتصادی گرفته تا تعیین الگوی رفتاری و کنش تاکتيکي آن در جنگ اقتصادی، بهرهگیری از ظرفیت‌‌‌‌های منطق‌‌‌‌های و همچنین توسل به ابزار دیپلماسی انرژی و تقابل‌‌‌‌های ژئوپلیتیکی.


سپس در بخش دوم، از منظر خاستگاه و پیامد‌‌‌‌های تحریمها و اقدامات روسیه در قبال آن، درباره ابعاد وسیعتر تحریمها علیه این کشور با رویکردی ریشهشناختی و روانشناختی بحث میشود و موضوعاتی از جمله محور‌‌‌‌های تعارض و نقش آن در تحریمها، نقش جامعه اطلاعاتی روسیه در این بین، تأثیرات تحریم‌‌‌‌های اتحادیه اروپا و همچنین تحلیل رفتار پوتین جهت فهم سیاست خارجی روسیه، مورد توجه قرار میگیرد.


در انتها، مطالب ارائه شده و مسائل موجود، در قالب سخن پایانی جمعبندی میشود و با ارائه فهرستی بهروز از آخرین تحریم‌‌‌‌های طرفین علیه همدیگر، تکمیل خواهد شد.


کتاب حاضر به سبب پرداخت عمیق و رسیدگی به جوانب مختلف نزاع اقتصادی و تحریمها، منبع مناسبی جهت تعمیق دانش و افزایش آگاهی درخصوص مسائل جاری در مناسبات اقتصادی روسیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا خواهد بود.

فهرست مطالب

- پیشگفتار ناشر
- مقدمه
- بخش اول؛ جنگ اقتصادی غرب علیه روسیه
    فصل اول: آغاز رویارویی غرب علیه روسیه در حوزه‌‌‌‌های اقتصادی؛ دکتر مهدی هدایتی شهیدانی
    فصل دوم: الگوی رفتاری روسیه در برابر جنگ اقتصادی غرب؛ دکتر مهدی هدایتی شهیدانی
    فصل سوم: الگوي کنش تاکتيکي روسيه در برابر جنگ اقتصادي اتحاديه اروپا و آمريکا؛ دکتر ابراهیم متقی
    فصل چهارم: بهرهمندی روسیه از ظرفیت‌‌‌‌های منطق‌‌‌‌های در جنگ اقتصادی؛ دکتر رضا سیمبر
    فصل پنجم: الگوی دیپلماسی انرژی روسیه و تقابل‌‌‌‌های ژئوپلیتیکی با غرب؛ دکتر سید امیر نیاکوئی و دکتر داوود کریمیپور
    فصل ششم: الگوی تقابل روسیه با جنگ اقتصادی غرب در مناطق آسیای مرکزی و قفقاز؛ دکتر ولی کوزهگر کالجی
- بخش دوم؛ تحریمها علیه روسیه: خاستگاه، پیامدها و اقدامات    
    فصل هفتم: خاستگاه تحریمها علیه روسیه: محور‌‌‌‌های تعارض؛ سعید خاورینژاد و دکتر شهرام نباتی
    فصل هشتم: نقش جامعه اطلاعاتی روسیه در تقابل با تحریم‌‌‌‌های غرب؛ ماشاالله ذراتی
    فصل نهم: تأثیرات اعمال تحریم‌‌‌‌های اتحادیه اروپا بر اقتصاد فدراسیون روسیه؛ دکتر رکسانا نیکنامی
    فصل دهم: فهم سیاست خارجی روسیه نوین: تحلیل رمزگان عملیاتی پوتین؛ دکتر مجید بهستانی
- سخن پایانی
- ضمیمه: گاهنگاری تحریم‌‌‌‌های ایالات متحده، اتحادیه اروپا و روسیه (مارس 2014 ـ آگوست 2019)

مشخصات کتاب
نویسندهدکتر مهدی هدایتی شهیدانی
تاریخ نشر1398
نوبت چاپاول
تعداد صفحه407
شابک9786229541585
محصولات مشابه
قدرت نرم ایران در قفقاز جنوبی: سیاست مذهبی و دیپلماسی فرهنگیقدرت نرم ایران در قفقاز جنوبی: سیاست مذهبی و دیپلماسی فرهنگی20,000 تومان
+
_
آنسگار یودیکه (ترجمه سعید خاوری نژاد)
آنسگار یودیکه (ترجمه سعید خاوری نژاد)
روسیه و تحریم‌‌‌‌های غربروسیه و تحریم‌‌‌‌های غرب50,000 تومان
+
_
مهدی هدایتی شهیدانی و دیگران
مهدی هدایتی شهیدانی و دیگران
روسیه و دریای خزر: قدرت‌نمایی یا رقابت برای نفوذ؟  روسیه و دریای خزر: قدرت‌نمایی یا رقابت برای نفوذ؟ 15,000 تومان
+
_
تریسی جرمن (ترجمه سعید خاوری نژاد)
تریسی جرمن (ترجمه سعید خاوری نژاد)
اقتصاد انرژی در دریای خزر: چالش‌‌‌‌‌های همگرایی منطقه‌ایاقتصاد انرژی در دریای خزر: چالش‌‌‌‌‌های همگرایی منطقه‌ای65,000 تومان
+
_
سعید خاوری نژاد
سعید خاوری نژاد
دولت قدرتمند در روسیه: رشد و بحراندولت قدرتمند در روسیه: رشد و بحران40,000 تومان
+
_
آندری تسیگانکوف (ترجمه سعید خاوری نژاد)
آندری تسیگانکوف (ترجمه سعید خاوری نژاد)
عملیات‌‌‌‌‌های ضد شورش روسیه در قفقاز شمالیعملیات‌‌‌‌‌های ضد شورش روسیه در قفقاز شمالی15,000 تومان
+
_
آریل کوهن (ترجمه سعید خاوری نژاد)
آریل کوهن (ترجمه سعید خاوری نژاد)
تعارضات قدرت‌ در اوراسیای بزرگتعارضات قدرت‌ در اوراسیای بزرگ40,000 تومان
+
_
دکتر مهدی هدایتی شهیدانی و دکتر دانیال رضاپور
دکتر مهدی هدایتی شهیدانی و دکتر دانیال رضاپور
ایران و جمهوری آذربایجان: واگرایی در بستر تعارض منافعایران و جمهوری آذربایجان: واگرایی در بستر تعارض منافع15,000 تومان
+
_
سعید خاوری نژاد
سعید خاوری نژاد